کابل 1 متری اندروید

Android Cable

مشخصات کلی مشخصات کلی
  • سایر موارد

    مناسب برای شارژ وانتقال اطلاعات/مقاوم دربرابرگره خوردن وپیچیدن پشتیبانی از شارژ سریع 2.1امپر

مشخصات عملکرد مشخصات عملکرد
  • سایر موارد

    مناسب برای شارژ وانتقال اطلاعات/مقاوم دربرابرگره خوردن وپیچیدن پشتیبانی از شارژ سریع 2.1امپر