مشخصات کلی مشخصات کلی
 • سایر موارد

  قدرت چسبندگی بالا

 • سایر موارد

  قابلیت نصب بروی دریچه کولر ابعادکوچک/وزن کم

مشخصات عملکرد مشخصات عملکرد
 • سایر موارد

  قدرت چسبندگی بالا

 • سایر موارد

  قابلیت نصب بروی دریچه کولر ابعادکوچک/وزن کم